Karlovy Vary Folk Festival
International folklore bath
1–5/9/2021