Karlovy Vary Folk Festival
International folklore bath
3–6/9/2020